ANBI informatie

Introductie

Article 1 Collective werd opgericht in (jaartal?). Wij bij Article 1 Collective stellen ons een wereld voor waarin principes van menselijke waardigheid en gelijkheid, zoals vastgelegd in artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, worden genoten door iedereen: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.” 

Begin 2023 heeft Article 1 Collective het project Dutch Scholars for Palestine aan haar activiteiten toegevoegd. Vanaf april 2023 focust Article 1 Collective zich volledig op dit project en hebben de bestuursleden van Dutch Scholars for Palestine ook de bestuursleden van Article 1 Collective vervangen. 

Missie

Article 1 Collective werkt aan een wereld waarin alle actoren internationaal recht en mensenrechten respecteren. We houden schenders van internationaal recht en mensenrechten verantwoordelijk en bestrijden straffeloosheid. Wij steunen mensen opdat zij hun rechten kunnen genieten in een inclusieve samenleving zonder discriminatie of onderdrukking. We baseren ons werk op oproepen tot gerechtigheid vanuit het maatschappelijk middenveld en we dragen bij aan gemeenschappelijke agenda’s en strategieën.

Onze kernwaarden zijn dan ook gerechtigheid, waardigheid, gelijkheid en vrijheid. Wij werken samen met mensen en organisaties die deze waarden delen.

Doelstelling

1.1. De doelstelling van de stichting is: het bevorderen van de menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid zoals vastgelegd in artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

1.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: op basis van oproepen uit het maatschappelijk middenveld voor rechtvaardigheid, samen te werken met mensen en organisaties die de doelstelling van de stichting delen. 

1.3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Het vermogen van de stichting

2.1. Het vermogen van de stichting wordt onder andere gevormd door:

a) Schenkingen, subsidies, erfstellingen en legaten;

b) De opbrengsten van haar activiteiten;

c) De opbrengst van dat vermogen zelf.

2.2 De stichting moet zorgen voor een goed beheer van haar vermogen. 

2.3. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Financiën

De omzet van Article 1 Collective bestaat grotendeels uit:

Subsidies, donaties

Te verwachten kosten zijn:

Reiskosten, operationele kosten, eventuele kosten voor de organisatie van activiteiten en evenementen

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Article 1 Collective zijn alle drie werkzaam op vrijwillige basis en verdienen dus geen inkomsten. Ook de andere leden van Article 1 Collective ontvangen geen financiële bijdrage voor hun werk bij de Stichting. Wel heeft Article 1 Collective een coördinator op project-basis in dienst. Deze coördinator werkt ongeveer 0,2fte en is aangenomen voor de periode van een jaar. De coördinator verdient 10.000 euro voor de baan bij Article 1 Collective. Article 1 Collective betaalt de coördinator met behulp van een subsidie verkregen van een andere stichting. 

Activiteiten

Article 1 Collective heeft het afgelopen jaar geen activiteiten uitgevoerd. Na deze periode van inactiviteit heeft Article 1 Collective dit jaar het project van Dutch Scholars for Palestine aan haar activiteiten toegevoegd. Vanaf 2023 zal Article 1 Collective daarom het uitvoeren van activiteiten hervatten. 

Balans

De balans is 0. Article 1 Collective heeft noch inkomsten gehad noch uitgaven gedaan in het afgelopen jaar.

Organisatie

Naam:

Stichting Article 1 Collective

RSIN: 8551.67.269

KvK: 63280116

IBAN: NL95 TRIO 0212 352474

Adres:

Paviljoensgracht 20
2512 BP, Den Haag
Nederland

Email:

dutchscholarspalestine@gmail.com 

Bestuursleden:

Voorzitter: Christian Henderson

Secretaris: Layal Ftouni

Penningmeester: Jakob de Jonge